• Počet na stránku
 • 18
 • 36
 • 54

NE 078 Stavebnica zosilňovač stereo 2x50W (mono 1x100W)

 • Výrobca: NEPLUS
 • Katalógové číslo: 013491
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): skladom
Zosilňovač je postavený na báze obvodov TDA 2030 umožňujúcich jednoduché zostavenie s rýchlou montážou, neveľkými rozmermi, nízkym napájaním, dobrými parametrami neskresleného signálu a nízkou cenou. Koncový stupeň osadený tranzistormi Darlington BDX53/54 zaručuje výkon 2x50W (stereo) alebo podľa výberu 1x100W (mono). Napájanie:±17,5V/4A. Rozmery po zmontovaní: (bez chladičov): 155x45x25mm.

15,50 EUR 12,92 EUR (Vaša cena bez DPH:)

NE 020 Stavebnica koncový zosilňovač mono 30W

 • Výrobca: NEPLUS
 • Katalógové číslo: 013492
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): skladom
 • Hmotnosť: 0,1 kg
 • Hmotnosť balenia: 0,1 kg
Jednoduchý zosilňovač postavený na dvoch obvodoch TDA 2003 v mostíkovom zapojení. Jeho výhodami sú vysoké zosilnenie s plne využitým napájacím napätím, jednoduché napájanie so širokým rozsahom 8 - 18V, ochrana nadprúdová, alebo tepelná, jednoduchá montáž.
Chladič nie je súčasťou dodávky.

8 EUR 6,67 EUR (Vaša cena bez DPH:)

NE 013 Stavebnica zosilňovač 100W s TDA7294

 • Výrobca: NEPLUS
 • Katalógové číslo: 012796
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): skladom
NE 013 Zosilňovač pre nízke frekvencie s obvodom TDA7294 – mono 1x100WTento zosilovač je určený hlavne pre používateľa, ktorý ho bude používať na ozvučovanie domácnosti alebo iných nenáročných prostredí.Vlastnosti obvodu:• široký rozsah napájacích napätí• výstupný stupeň je tvorený tranzistormi DMOS• výstupný výkon do 100W• funkcie STBY a MUTE• malé nelineárne
Dodávané bez chladiča.

19,03 EUR 15,86 EUR (Vaša cena bez DPH:)

NE 022 Stavebnica zosilňovač stereo s TDA7294

 • Výrobca: NEPLUS
 • Katalógové číslo: 0116265
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): skladom
 • Hmotnosť: 0,1 kg
 • Hmotnosť balenia: 0,1 kg
Stavebnica je ur č ená najmä na budenie basovýchreproduktorov. Jadrom je obvod TDA7294. V zá-kladnomzapojení pracuje ako nezávislá dvojicakoncových zosil ň ova č ov, je možné ju použi ť aj akozosil ň ova č v mostíkovom zapojení. Max.hudobnývýkon 2x100W, napájacie napätie ±10V až ±40V,impedancia 4 Ohm a viac.
NE 022 Stereo zosil ňovač pre nízke frekvencie s obvodom TDA7294 s možnosťou mostíkového zapojenia.
Tento zosilova č je ur č ený hlavne pre používate ľ a, ktorý ho bude používa ť naozvučovanie domácnosti alebo iných nenáročných prostredí.

Vlastnosti obvodu:
• široký rozsah napájacích napätí
• výstupný stupe ň je tvorený tranzistormi DMOS
• výstupný výkon do 2x100W alebo 200W v mostíkovom zapojení
• funkcie STBY a MUTE
• malé nelineárne skreslenie
• ochrana proti skratu na výstupe
• tepelná ochrana
Technické parametre:
• rozsah napájacích napätí ±10V do ±40V
• prúd v k ľ udovom stave ( Pout = 0 ) 20-60mA ( jeden kanál )
• kontinuálny výkon 2x70W
Ucc= ±35 V, RL = 8 .
Ucc= ±27 V, RL = 4 .
• hudobný výkon 2x100W
Ucc= ±38 V, RL = 8 .
Ucc= ±29V , RL = 4 .
• výstupné skreslenie ( POUT = 5W, f = 1kHz, 0,005 % )
• frekven č ný rozsah 20 do 20000 Hz
• citlivos ť vstupu 775 mV
• vstupná impedancia 22 k .
• V mostíkovom zapojení sa nedoporu č uje používa ť napájanie vyššie ako Ucc= ±35V a impedanciu reproduktorov menšiu ako 8 .. Pri Ucc=
±35V a RL = 8 . dosahuje zosil ň ova č 140 W sínusový výkon a 200 W hudobný výkon. Pri mostíkovom zapojení je nutné prepoji ť svorky J3M
a J4M.
Montáž zosil ň ova č a by mala by ť bezproblémová. Za č nite drôtovými prepojkami, pokra č ujte rezistormi a kondenzátormi. Integrovaný obvod je nutné
pripevni ť na vhodný chladi č . Použite izola č nú podložku a silikónovú pastu kvôli lepšiemu odvodu tepla. Chladi č je potrebné elektricky izolova ť , nako ľ ko
na plášti obvodu je po č as č innosti napätie –Ucc. Chladi č musí ma ť zodpovedajúce rozmery, aby zabezpe č il odber tepla min. 120W. Ak chcete naplno
využi ť výkon tohto zosil ň ova č a, dbajte na kvalitné napájanie. Odporú č ame použi ť zdroj NE 069. Transformátor odporú č ame toroidný s výkonom 300W
a s výstupným napätím 2x24V pri impedancii 4 . alebo 2x28V pri impedancii 8 ..
Poznámky týkajúce sa oživenia obvodu:
Pred pripojením vstupného napätia spravte vizuálnu kontrolu č i na doske nie sú vidite ľ né skraty a pri prípadných pochybnostiach premerajte. Vstup
„IN“ pripojte na zem „GND“ a na dosku napájania vložte poistky 1A. Na výstup zosil ň ova č a ešte nepripájajte reproduktory. Do takto pripraveného
zosil ň ova č a pripojte napájanie.
POZOR: Za žiadnych okolností nesmie napájacie napätie prekro č i ť ±40V. Následne zmeriame ve ľ kos ť napätia medzi bodmi GND a OUT, ktoré musí
by ť nulové. Ď alej je potrebné zmera ť ve ľ kos ť prúdu v k ľ udovom stave. Ke ď ve ľ kos ť prúdu nepresiahne 60mA, tak sa obvod správa pod ľ a pravidiel. Po
týchto úkonoch už môžeme odpoji ť vstup od zeme a na dosku napájania vloži ť správne ve ľ kosti poistiek. Tieto č innosti treba vykona ť v obidvoch
kanáloch. V poslednom kroku treba pripoji ť k zosil ň ova č u externé prvky - reproduktory, zdroj napätia a zdroj signálu alebo predzosil ň ova č NE025,
ktorý je vhodný na spoluprácu s touto stavebnicou.
Zoznam sú č iastok:
R1/R2....................................... 150 .
R2,4,5,6 / R2,4,5,6................... 22k . + 22k . rezistor mostíkový
R3 / R3..................................... 1k . ( pre RL = 4 . )
820 . ( pre RL = 8 . )
R7,8......................................... 47k .
R9M........................................ 22k .
C1 / C1 .................................... 2,2 µ MKT
C2 / C2..................................... 1n KSF
C 3,4,5 / C3,4,5........................ 10 µ/50V
C6 / C6 .................................... 22 µ/50V
C7,9 / C7,9............................... 1000 µ/50V
C8,10 / C8, 10.......................... 470n/50V monolit
Us1 / Us1................................. TDA7294
Svorkovnica............................. 2pinová 4ks (alebo pozlát.piny)
Svorkovnica............................. 3pinová 2ks (alebo pozlát.piny)
Pin pozlátený........................... 12ks
Prepojka.................................. 6ks
Izola č ná podložka
Doska....................................... NE022
Mostíkové zapojenie stereo
- napájacie napätie nesmie by ť vyššie ako ±35V a za ť ažovací odpor menší ako 8 Ohm
- je nutné zapoji ť R3, R3 s hodnotou 1 kOhm
- dodatkový rezistor 22 kOhm je nutné zapoji ť tak, ako je zakreslené v schéme

26,36 EUR 21,97 EUR (Vaša cena bez DPH:)

PT 002 B Zosilňovač 100W

 • Katalógové číslo: 0133825
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): skladom
Stavebnica kvalitného Hi-Fi zosilovača pracujúceho v triede AB. Vďaka svojim malým rozmerom, ochranám proti skratu na výstupe, prehriatiu a možnosťou pripevnenia priamo ku kovovej skríni (nutné integrovaný obvod odizolovať, na jeho chladiacej ploche je záporná vetva napájacieho napätia. Pri spojení s uzemneným chladičom by došlo ku skratu a deštrukcii

Napájacie napätie: +/- 10 až 42 V
Vstupná/výstupná imped.: = 22 K Ohm /min 10 Ohm
Výstupný výkon: pri Uz - +/- 36 V, Rz = 8 Ohm, 70 W, Rz = 4 Ohm, 100 W
Skreslenie: 0.005% (Po = 5 W)
Menovitá vstupná citlivosť: 650 mV
Kmitočtový rozsah pri zosilení –3dB: 0.02 – 100 kHz
Tepelný odpor vonkajšieho chladiča: 0.8 K / W
Rozmery: 58,5 x 52 mm
Kľudový odber (Uz-30V) pri MUTE: 13 mA, pri STAND-BY: 1 mA, pri PLAY: 40 mA pri kvalitnom zdroji

9,50 EUR 7,92 EUR (Vaša cena bez DPH:)

PT 014 Predzosilňovač

 • Katalógové číslo: 0133826
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): skladom
Stavebnica PT014 je kompaktným riešením predzosilnenie signálu z dnešných i starších gramofónov vyššej kvalitatívnej triedy, ktoré vlastný předzosilovač vo väčšině prípadov nemajú zakomponovaný. Vďaka užitiu CINCH konektorov je moýné stavebnicu po postavení jednoducho prepojiť s vašou domácou audio sústavou (linkový vstup, vstup pre gramofon s kryštálovou prenoskou).

 

9 EUR 7,50 EUR (Vaša cena bez DPH:)

PT 007 Gitarový a mikrofónny korekčný zosilňovač

 • Katalógové číslo: 0133827
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): skladom
Stavebnica slúží pre predzosilenie zvuku zo snímačov elektrickej gitary, basgitary či mikrofónu. Tri potenciometre umožňujú reguláciu hlasitosti, basov a výšiek. Předzesilovač.

Odstup signál/Šum: >60dB
Zosilenie: 30/60dB
Kmit. rozsah: 30Hz-30kHz
Regulácia basov, výšok, hlasitosti
Nap. napätie: +/-9 - 18V / max. 15mA
Rozmery: 71x38mm

13,50 EUR 11,25 EUR (Vaša cena bez DPH:)

PT 022 Oneskorené zopnutie reproduktorov

 • Katalógové číslo: 0133828
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 3
 • Hmotnosť: 0,05 kg
 • Hmotnosť balenia: 0,05 kg
Modul (zostavená stavebnica) umožňuje oneskorené zopnutie dvoch reproduktorov či reprosústav. Je navrhnutá i s ohľadom na možnú potrebu okamžitého odpojenia reproduktorov pri vypínání zesilovača. Maximálne zatíženie spínacích relé je 250V a 12A. Zapojenie je možné teda využíť pre zosilovače s výkonom do 400VA na jeden kanál. (V

Napájacie napätie: 12 - 24V
Prúdový odber: max. 60mA
Rozmery DPS: 55,5 x 41 mm

10 EUR 8,33 EUR (Vaša cena bez DPH:)

J-250 Predzosilňovač pre elektretový mikrofón

 • Výrobca: Jabel
 • Katalógové číslo: 0131563
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): skladom
 • Hmotnosť: 0,02 kg
 • Hmotnosť balenia: 0,02 kg
Obvod: pre samostatnú montáž; mikrofónový predzosilňovač
pre samostatnú montáž  
mikrofónový predzosilňovač  
40 x 35mm  
Zariadenia sú určené pre zosilnenie signálu z elektretového mikrofónu na úroveň umožňujúcu pripojenie k ľubovoľnému nf zosilňovaču.

6,20 EUR 5,17 EUR (Vaša cena bez DPH:)

NE 072 Grafický korektor

 • Výrobca: NEPLUS
 • Katalógové číslo: 014996
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): skladom
 • Hmotnosť: 0,1 kg
 • Hmotnosť balenia: 0,1 kg
Grafické korektory sú viackanálové regulátory frekvenčnej charakteristiky. Vďaka použitiu posuvných potenciometrov na tvarovanie charakteristiky prenosu, poloha posuvných potenciometrov zodpovedá tvaru výslednej frekvenčnej charakteristiky. Grafický korektor umožˇˇnuje zosilnenie alebo zoslabenie vybraných častí akustického pásma. Umiestňuje sa medzi predzosilňovač a zosilňovač. Predstavovaný grafický korektor je charakteristický jednoduchou konštrukciou a malým odberom elektrického

Rozmery po zmontovaní sú 58x102x25mm

11 EUR 9,17 EUR (Vaša cena bez DPH:)

NE 073 A Regulátor zosilnenia a balansu

 • Výrobca: NEPLUS
 • Katalógové číslo: 0128333
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): skladom
Modul je vhodný pre spoluprácu so stereo zosilňovačmi, predzosilňovačmi a pod. • Na doske sa nachádzajú dva dvojité otočné potenciometre - jeden je na reguláciu zosilnenia v oboch kanáloch a druhý slúži na vyváženie hlasu medzi kanálmi (BALANS). • Na eliminovanie zoslabenia signálu sú použité napäťové zosilňovače, ktorých úlohou je zosilniť signály v

 

5,85 EUR 4,88 EUR (Vaša cena bez DPH:)

Indikátor vybudenia s AN 6884

 • Katalógové číslo: 014016
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): skladom
    Obvod pracuje v širokom rozsahu napájacích napätí 3,5-18V. Diódy LED sú budené s logaritmickou závislosťou a rozsah indikácie je -10dB až +6dB. Zapojenie je veľmi jednoduché.

9,13 EUR 7,61 EUR (Vaša cena bez DPH:)

NE 532 Zosilňovač TA 7299

 • Výrobca: NEPLUS
 • Katalógové číslo: 017824
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): skladom
 • Hmotnosť: 0,1 kg
 • Hmotnosť balenia: 0,1 kg
Miniatúrna konštrukcia nízkofrekvenčného stereozosilňovača obsahujúceho chladič si nájde široké uplatnenie pri opravách pokazených rádioprijímačov, autorádií a podobne. Knštrukcia je už zmontovaná a oživená, stačí ju pripojiť na dané miesto do prístroja. Bližšie informácie nájdete v priloženom pdf liste.

13,68 EUR 11,40 EUR (Vaša cena bez DPH:)

NE 301 Stavebnica výkonový zosilňovač 1x180W

 • Výrobca: NEPLUS
 • Katalógové číslo: 0123608
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): skladom
Stavebnica výkonový zosilňovač 1x180W

25,99 EUR 21,66 EUR (Vaša cena bez DPH:)

 • Nie je na sklade

J-71 Predzosilňovač pre magnetodynam. prenosku

 • Výrobca: Jabel
 • Katalógové číslo: 019922
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): neznámy

5,51 EUR 4,59 EUR (Vaša cena bez DPH:)

J-72 Predzosilňovač pre mikrofón

 • Výrobca: Jabel
 • Katalógové číslo: 013696
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): 3
Obvod: pre samostatnú montáž; mikrofónový predzosilňovač; 1VAC
pre samostatnú montáž  
mikrofónový predzosilňovač  
55 x 30mm  
18...24V DC  
Predzosilňovače sú určené na spoluprácu s ľubovoľným dynamickým mikrofónom. Vyznačujú sa nízkou úrovňou skreslenia a veľkým dynamickým rozsahom. Nastaviteľné zosilnenie 13 - 40 dB.
1mV
1V AC

4,18 EUR 3,48 EUR (Vaša cena bez DPH:)

NS 561 Stavebnica zosilňovač 4x12W quadro

 • Katalógové číslo: 019305
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): skladom
 • Hmotnosť: 0,05 kg
 • Hmotnosť balenia: 0,05 kg
Zariadenie pracuje s IO TDA 8561 pri minimálnom počte externých súčiastok. Obsahuje ochranu proti skratu na výstupe, prehriatiu a prepólovaniu napájania. Umožňuje režim Stand-By, ktorý môže byť ovládaný aj externe pomocou logických obvodov alebo mikroprocesora. Zariadenie má štyri nf vstupy a výstupy. Napájanie je +8...+18 V, skreslenie pod 0,

17,83 EUR 14,86 EUR (Vaša cena bez DPH:)

NE 530 Stavebnica minizosilňovač stereo 2x4W

 • Výrobca: NEPLUS
 • Katalógové číslo: 017481
 • Záruka (mesiacov): 24
 • Termín dodania (dni): skladom
 • Hmotnosť: 0,05 kg
 • Hmotnosť balenia: 0,05 kg
Miniatúrna konštrukcia stereofónneho nízkofrekvenčného zosilňovača s použitím obvodu KA2206. Nájde široké uplatnenie nielen pri nových konštrukciách, ale aj pri oprave už dávno nefunkčných autorádií, malých rádio-magnetofónov, kde ich porucha koncového stupňa vyradila z činnosti. Dobré úžitkové parametre, malé rozmery, široký rozsah napájania a možnosť mostíkového zapojenia umožňujú použitie aj v

6,99 EUR 5,83 EUR (Vaša cena bez DPH:)

Strana 1 z 2    Celkom 32 záznamov